0

Regulamin Konkursu Facebook strona sklepu Mama i Ja!

1) Organizator Konkursu:

 • Konkurs jest organizowany przez Biuro Handlowe Kaspo sp. z o.o. właściciela sklepów Mama i ja (www.mamaija.pl) dalej nazwanego organizatorem.

 • Organizator prowadzi wyłącznie konkurs w sklepach stacjonarnych Mama i Ja w Gdański, Łodzi, Toruniu oraz Gdyni, nie dotyczy oferty sklepu internetowego

 • Organizator oświadcza, że konkurs nie jest szeroko rozumiana grą losową w rozumieniu ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540,).tj grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną grą fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną itp.

 • Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnik potwierdza, iż został zapoznany z prawem dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 • Wszystkie ewentualne uwagi należy zgłaszać do organizatora na adres konkurs@mamaija.pl

2) Informacje o Konkursie

 • Osoba która przystępuje do konkursu czyni to dobrowolnie a przystąpienie jest równoznaczne z wyrażeniami zgody na przetwarzanie danych oraz akceptacja regulaminu.

 • Bezpośrednim sponsorem nagród są Sklepy Mama i Ja.

 • Uczestnictwo w konkursie jest zawsze bezpłatne.

 • Nagrodą w konkursie jest Fotelik Chicco Fold & Go i-size.

 • Organizator oświadcza, że nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w stanie prawnym obowiązującym na dzień organizacji konkursu.

 • Organizator oświadcza że konkurs nie jest organizowany, sponsorowany czy administrowany przez Facebook INC. Organizator informuje, że współpracuje i przekazuje dane osobowe podmiotom współpracującymi jedynie celu technicznego przeprowadzenia konkursu czy na potrzeby przekazania i dostarczania nagrody.

3) Zasady Konkursu:

 • Konkurs rozpoczyna się w dniu: 18.04.2019 od godziny 10:00 wraz z otwarciem sklepów Mama i Ja.

 • Konkurs trwa do dnia 20.04.2019 do godziny 14:00

 • Aby wziąć udział w konkursie należy:

 1. Zakupić Produkt/Produkty marki Chicco w wybranym przez siebie sklepie

  Mama i Ja

 2. Wypełnić kupon konkursowy i złożyć go w kasie sklepu Mama i Ja

 3. Poczekać na ogłoszenie wyników konkursu :)

 • W Konkursie może wziąć udział każdą osoba która ukończyła 18 lat oraz zadeklaruje i akceptuje że odbiór ewentualnej nagrody jedynie w ramach obszaru RP.

 • Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie wyłącznie prawdziwych danych osobowych. W przypadku stwierdzania fałszywego profilu lub błędnych danych skutkuje automatycznym usunięciem uczestnika z konkursu z anulacją ew. wygranej włącznie.

 • Nagrodą w konkursie jest:

  Fotelik Chicco Flod & Go i-size

 • Organizator wyłoni laureata konkursu wyłącznie w spośród osób, które wzięły udział w konkursie w deklarowanym okresie trwania konkursu. Laureatem nie może być osoba wymieniana w pkt 5. W organizowanym konkursie wygrywa osoba która dokona największych zakupów produktów Chicco w ramach jednego paragonu. Oznacza to że wygrywa zarejestrowany paragon o największej wartości kwotowej występujących tam produktów Chicco.

 • Paragonów nie wolno łączyć – jeden paragon przypada na jeden kupon konkursowy.

 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 23.04.2019 . do godziny 16:00

 • Nagroda do odbioru po rozstrzygnięciu konkursu w najbliższym dla uczestnika sklepie Mama i Ja

4) Reklamacje/Zastrzeżenia:

 • Wszelkie uwagi lub zastrzeżenia dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu osoby biorące udział w konkursie powinni zgłaszać Organizatorowi na piśmie w każdym czasie w wiadomości prywatnej na Fanpage'u Mama i Ja lub na konkurs@mamaij.pl

 • Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny powód reklamacji.

 • Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

5) Postanowienia końcowe:

 • Konkurs prowadzony jest w sklepach Mama i Ja – Gdańsk, Łódź, Toruń oraz Gdynia.

 • Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia konkursu.

 • Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

 • Organizator adresuje konkurs do osób zamieszkałych na ternie RP.

 • Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie" umów cywilno­prawnych, w szczególności pracownicy biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

 • Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do usunięcia treści zgłoszonych przez Użytkownika, które są sprzeczne z treścią Regulaminu, z obowiązującym prawem, zasadami życia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszają prawa osób trzecich lub też treści obraźliwych, wulgarnych, zawierających groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierających treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny. Treści (grafika, tekst, linki) naruszające powyższe zasady będą usuwane a organizator konkursu mogą ograniczyć użytkownikowi umieszczającemu takie treści dostęp do konkursów.

 • Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym konkursem będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

 • W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

Napisz komentarz

Dodaj komentarz

Twój email nie zostanie opublikowany