0

Ferie, ferie i po feriach a w Mama i Ja Toruń możemy dalej powspominać co się działo przez śnieżne 2 tygodnie

Przygotowaliśmy dla Was konkurs w którym do wygrania dwa zestawy ochronne od auta firmy BeSafe!
Miejsce 1 - Rear Facing Kit
Miejsce 2 - Forward Facing Kit

Konkurs zaczynamy od poniedziałku tzn. 04.02.2019 roku do 11.02.2019 roku do godziny 23:59
12.02.2019 roku zostaną ogłoszone wyniki.

Aby wziąć udział w naszym konkursie , należy:
*polubić post konkursowy
* dodać w komentarzu zdjęcie swojej pociechy w jaki sposób spędziła ferie zimowe

Będzie nam niezmiernie miło jeśli zaprosisz do zabawy swoich bliskich i udostępnisz post konkursowy na swoim profilu, aby wszyscy wiedzieli o naszym konkursie(oczywiście nie jest to warunek konieczny)

Wygrywają dwie osoby, które będą miały największą ilość polubień pod zdjęciem. 

Regulamin Konkursu Facebook strona sklepu Mama i Ja!

1) Organizator Konkursu:

 • Konkurs jest organizowany przez Biuro Handlowe Kaspo sp. z o.o. właściciela sklepów Mama i ja (www.mamaija.pl) dalej nazwanego organizatorem.

 • Organizator prowadzi konkurs na swoim fanpage’u

          https://www.facebook.com/Mamaijatorun/?ref=bookmarks

 • Współorganizatorem konkursu jest Akademia Artystyczna Gdańsk

 • Organizator oświadcza, że konkurs nie jest szeroko rozumiana grą losową w rozumieniu ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540,).tj grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną grą fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną itp.

 • Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnik potwierdza, iż został zapoznany z prawem dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

2) Informacje Konkursu

 • Osoba która przystępuje do konkursu czyni to dobrowolnie a przystąpienie jest równoznaczne z wyrażeniami zgody na przetwarzanie danych oraz akceptacja regulaminu.

 • Bezpośrednim sponsorem nagród jest Sklep Mama i Ja w Toruniu.

 • Uczestnictwo w konkursie jest zawsze bezpłatne.

 • Nagrodą w konkursie są Akcesoria wymienione w pkt. 3

 • Organizator oświadcza, że nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w stanie prawnym obowiązującym na dzień organizacji konkursu.

 • Organizator oświadcza że konkurs nie jest organizowany, sponsorowany czy administrowany przez Facebook INC. Organizator informuje ze współpracuje i przekazuje dane osobowe podmiotom współpracującymi jedynie celu technicznego przeprowadzenia konkursu czy na potrzeby przekazania i dostarczania nagrody.

3) Zasady Konkursu:

 • Konkurs rozpoczyna się w dniu: 04.02.2019 poprzez udostępnienie przez Organizatora zdjęcia konkursowego na fanpage'u https://www.facebook.com/Mamaijatorun/?ref=bookmarks

 • Konkurs trwa do dnia 11.02.2019 do godziny 23:59

 • Aby wziąć udział w konkursie należy:

 1. Polubić post konkursowy.

 2. Wstawić zdjęcie - „Jak moje dziecko spędzało ferie”

 3. Opublikować zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym.

 • W Konkursie może wziąć udział każdą osoba która zadeklaruje i akceptuje że odbiór ewentualnej nagrody jedynie w ramach obszaru RP, ukończyła 18 lat i posiada profil na portalu facebook.com.

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie wyłącznie prawdziwych danych osobowych. W przypadku stwierdzania fałszywego profilu lub błędnych danych powoduje to automatyczne usuniecie uczestnika z konkursu z anulacją ew. wygranej włącznie.

 • Nagrodą w konkursie są:

1 Miejsce

- mata ochronna duża
- lusterko
- osłonka przeciwsłoneczna
- tabliczka informująca o dziecku w aucie
- belt guart na pas

2Miejsce

-mata ochronna mała
-osłonka przeciwsłoneczna
-tabliczka informująca o dziecku w aucie
-belt guard na pas

3 Miejsce

 • Organizator wyłoni laureata konkursu wyłącznie w spośród osób, które wzięły udział w konkursie w deklarowanym okresie trwania konkursu. Laureatem nie może być osoba wymieniana w pkt 5. Podstawowe kryteria rozstrzygnięcia konkursu to Ilość „polubien” pod zdjęciem(wygrywa zdjęcie z największą ilością „polubień”)

 • Każdy uczestnik konkursu może polubić dowolną ilość zdjęć konkursowych.

 • Zdjęcia mogą być „likowane” przez osoby nie biorące udziału w konkursie.

 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 12.02.2019 . do godziny 16

 • Nagrody do odbioru po rozstrzygnięciu konkursu w sklepie Mama i Ja w Toruniu znajdującym się na ul. Fryderyka Skarbka 7/9

4) Reklamacje/Zastrzeżenia:

 • Wszelkie uwagi lub zastrzeżenia dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu osoby biorące udział w konkursie powinni zgłaszać Organizatorowi na piśmie w każdym czasie w wiadomości prywatnej na Fanpage'u Mama i Ja Toruń

 • Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny powód reklamacji.

 • Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

5) Postanowienia końcowe:

 • Konkurs prowadzony jest na profilu Organizatora w Serwisie społecznościowym Facebook.

 • Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia konkursu.

 • Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

 • Organizator adresuje konkurs do osób zamieszkałych na ternie RP.

 • Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie" umów cywilno­prawnych, w szczególności pracownicy biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwisu społecznościowego Facebook.com, w tym Fanpage'u Mama i Ja Toruń.

 • Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do usunięcia treści zgłoszonych przez Użytkownika, które są sprzeczne z treścią Regulaminu, z obowiązującym prawem, zasadami życia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszają prawa osób trzecich lub też treści obraźliwych, wulgarnych, zawierających groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierających treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny. Treści (grafika, tekst, linki) naruszające powyższe zasady będą usuwane a organizator konkursu mogą ograniczyć użytkownikowi umieszczającemu takie treści dostęp do konkursów.

 • Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym konkursem będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

 • W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
      Zapraszamy do udziału w konkursie :)

Napisz komentarz

Dodaj komentarz

Twój email nie zostanie opublikowany